İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Yazı İşleri Müdürü- Satılmış Çelik
 
 

7.12.1982 yılında memuriyete başlamış olup, 1992 yılında Gökçebey İlçesinde  İlçe Yazı İşleri Müdürü olarak göreve yapmakta iken, Mayıs 2004 yılında Çaycuma Kaymakamlığı İlçe Yazı işleri Müdürü  görevine atanmıştır. Eskişehir AÖF İktisat bölümü mezunu olup evli 3 çocukludur.

 

10/09/1988 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/1989 tarihinde yürürlüğe giren Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 16.maddesinde belirtildiği üzere, Valilik bürolarında verilen hizmetler ilçelerde Yazı İşleri  Müdürlüklerince yürütülür.

       Çaycuma Hükümet Konağının 3.katında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde;

-  1 İlçe Yazı İşleri  Müdürü

-  1 Şef,

-  2 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,

-  1 Bilgisayar işletmeni

-  1 Dernekler Büro Şefliği,(1 VHKİ Memuru)

-  1 Hizmetli

 Bulunmaktadır.

27958 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde;

1) Evrak Şefliği,

2) İşlemler Şefliği,

kurulmuş olup, ayrıca, Dernekler Şefliği’nin yanında,Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Bürosu da bulunmaktadır.

 3071 sayılı  Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Başvuruları…

Tüketici şikayeti kapıdan satış örnek dilekçesi…

3091 Sayılı Kanun Uygulaması örnek dilekçe ile birlikte eklenecek

         Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki 3091 Sayılı Kanuna Göre İdare Kurulu Müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler;

     

  3091 sayılı dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

 

   Valilik veya Kaymakamlığa yapılan başvurular incelenir, bu kanun kapsamında mütalaa edildiğinde, iddianın olay mahallinde incelenmesi için 2 soruşturma memuru, gerekirse birde fen memuru görevlendirilir. Görevlendirilen memurlar tahkikat yapılacak günü, yeri ve saatini belirleyerek müşteki (davacı) ve mütecavize (davalı) en seri şekilde tebliğ eder. Tebligattan sonra olay mahallinde tahkikat yapılır, belirtilen arazi, yol, bina ve gayrimenkul kimin zilyetliğinde ise Kaymakamın vereceği kararla ona teslim edilir.  

       Tüm bu işlemler 15 gün içersinde tamamlanır. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmaz. Müracaatlar bizzat kendisi veya kanuni yakını tarafından yapılır. Masraflar kaybeden tarafın üzerinde kalır.

            İnsan hakları Bürosu Hukuk İşleri Şefliği görevleri arasında sayılmakta olup,

 İnsan Hakları;

        İnsan Haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik kurumsal yapıların oluşturulması yönündeki çalışmalar kapsamında;

Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, İnsan Haklarını korumak, İnsan Hakları konusundaki ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak ve merkezde yapılan çalışmalara destek olmak üzere, 23/Kasım/2003 tarih ve  25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında ki Yönetmelik” gereği “İnsan Hakları İlçe Kurulu” ve İnsan Hakları Masası  Kaymakamlığımızca oluşturulmuş ve bu kurulumuz düzenli olarak ayda bir toplanmaktadır.  

       İnsan Hakları ile ilgili başvurular Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürü tarafından yürütülen İnsan Hakları Masası Başkanlığınca gerekli iş ve işlemleri yapılarak en kısa sürede incelenip değerlendirilmek üzere İlçe İnsan Hakları Kurulu’na sunulmaktadır.

 DERNEK KURMA;

            Dernekler kazanç paylaşma dışında Kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirmek üzere en az 7 gerçek kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle kurulur.

           Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin almaksızın dernek kurabilir.

Dernek Kurması Yasak Olanlar;

         Yüksek Mahkeme Üyeleri, Hâkim Savcılar, Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcı ve Yardımcıları, Mülki İdare Amirliği hizmetlerine dâhil kadrolarda çalışanlar,

         Türk Silahlı Kuvvetleri ile Genel ve Özel Kolluk Kuvvetleri Mensupları, resmi ve özel ilköğretim okulu, İlköğretim, lise ve dengi okullar öğretmen ve yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve İller Kuruluşlarında çalışan öğretmenler ile diğer personeli ve özel kanunlarda dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti görevlileri ile resmi ve özel orta okul ve orta öğrenim öğrencileri.

Affa uğramış olsalar bile;

         Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istismar ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlardın biri ile mahkûm olanlar,

          Türk Ceza Kanununun 2.nci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biri ile mahkum olanlar,

          Türk Ceza Kanunu 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı; Halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316, 317 ve 318 nci maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

          Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin 1,2 ve 3 ncü fıkralarında yazılı fiillerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin 1,2,3,4 ve 5 nci fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar.

          Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 5 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

          Sürekli olarak kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları sebebiyle Mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 101'nci maddesinin (d) bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren 5 yıl süre ile dernek kuramazlar.

Dernek Kurmak İçin Gerekli Belgeler;

 Dernek kurucuları tarafından imzalanmış (Cami ve Spor Kulüplerinden 5,diğer derneklerden 4 adet Tüzük) kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

a) Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü,

b) Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

d) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi,

e) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

f) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.

 Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair Alındı Belgesi  verilir ve dernek, kütüğe kaydedilir.

İlçe dernekler birimi, kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün örneklerini yedi gün içinde il dernekler müdürlüğüne gönderir.  

            2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu Göre Yardım Toplam Başvuruları;

Gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yapacakları yardım toplama faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemler dernekler birimlerince yürütülür. Dernekler birimleri, bu faaliyetlerin sonuçları hakkında ilgili Valiliğe ve Bakanlığa elektronik ortamda bilgi verir.

 İzin Vermeye Yetkili Makamlar;

1.    Yardım toplama faaliyeti birkaç ili ilgilendiriyor ise İkamet edilen İl Valiliği, 

2.    Bir ilçenin sınırlarında ise o ilçenin Kaymakamıdır .

Başvuru, Yetkili Makama sorumlu tarafından sunulan talep dilekçesine istinaden yapılacak Hizmetin amacı ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplayacakların yeterliliği, belirlenen sorumlu kurulu incelendikten sonra değerlendirilir. Yardım toplama izni genellikle bir yıl olarak verilir. İzin veren makam gerekli denetlemeyi yaptırmak üzere memurlar arasından veya dışarıdan yeterli sayıda denetçi görevlendirilir ve ilgililer bilgilendirilir.
 
 


e-icisleri projesiilemod projesiİnsan Hakları Başvuru Formue-mevzuat bilgi sistemiTC Kimlik no sorgulamaResmi Gazete

       


Çaycuma Kaymakamlığı - www.caycuma.gov.tr | Tel: 0 372 615 10 06 - Belgegeçer: 0 372 615 15 60 |
Uygulama & Tasarım:
Reşat KIZILÖZ -BT Rehber Öğretmen | Veri Hazırlama: Satılmış Çelik - İlçe Yazı İşleri Müdürü
© 2011-2013